fbpx

Sửa đổi một số chức năng mặc định của flatsome

1. Thay đổi số từ hiển thị trong mô tả ngắn 

vào file wp-content/theme/flatsome/inc/shortcode/blog_posts.php
tìm dòng 'excerpt_length' => 15, thay 15 thành số từ muốn hiển thị

2. Hiển thị bài viết liên quan 

thêm code sau vào file function.php

// tin lien quan tintuc page
function tinlienquan_tintuc() {
ob_start();
$terms = get_the_terms( $post->ID, ‘category’ );
if ( !empty( $terms ) ){
// get the first term
$term = array_shift( $terms );
if (is_single()) {
echo do_shortcode(‘[blog_posts style=”normal” cat=”‘.$term->term_taxonomy_id.'” columns=”3″ columns__md=”1″ offset=”1″ image_height=”56.25%”]’);
}
}

$list_tlqtt = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $list_tlqtt;
}
add_filter (‘the_content’, ‘tinlienquan_tintuc’, 0);Hotline: 0346.848.768
Nhắn tin facebook Zalo: 0346.848.768